Faaliyet Alanlarımız

Ticaret & Şirketler Hukuku

Şirket kuruluş ve tescil işlemleri
Şirketin Malvarlıkları ile ilgili işlemler
Şirket Sözleşmeleri
Birleşme ve Devralmalar
Yabancı Yatırımlar
Taşıma, Hasar tazminatı, CIF, FOB, C&F Satışlar ve CMR Uyuşmazlıkları
Ticari Davalar ve Tahkim
Deniz Ticaret Hukuku
Lojistik

İş Hukuku (İşçi ve işveren vekili vasfı ile)

İş sözleşmelerinin hazırlanması (Tam zamanlı, part-time ve çağrı üzerine çalışma)
İş Sözleşmelerinin fesih prosedürü
İşyeri Yönetmeliklerinin Hazırlanması
İş Hukukuna ilişkin uyuşmazlık öncesi danışmanlık hizmetlerinin sunulması
SGK düzenlemeleri
İşe iade ve maddi – manevi tazminat davaları
İş Hukuku’ ndan kaynaklı sair tüm davalar

Lisanslar & İzinler

Yabancı Yatırım Mevzuatı kapsamında olan lisans ve izinleri elde etme
Yabancı işçiler için çalışma ve ikamet izni
Yapı ve faaliyet sertifikaları
Garanti sertifikaları
Diğer sertifika ve izinler

Aile Hukuku

Boşanma
Ayrılık
Mülkiyetin ve borçların bölüşümü
Velayet
Nesep
Nafaka
Uzlaşma

Sigorta Hukuku

Trafik Sigortasından kaynaklanan uyuşmazlıklar
Taşıma Sigortasından kaynaklanan uyuşmazlıklar
Sağlık Sigortasından kaynaklanan uyuşmazlıklar
Diğer sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar

İdare Hukuku

Tam yargı(tazminat) davaları
İptal davaları
İdari başvurular
Devlet memurları aleyhine verilmiş idari kararların iptali davaları
İmar ve ihale mevzuatına ilişkin davalar
Kamu kurum ve kuruluşları ile ortaya çıkması muhtemel uyuşmazlıklar konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi

Vergi Hukuku

Vergi uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin hukuki yollar ile vergi dairesi ve bakanlıklar nezdinde itiraz, düzeltme ve uzlaşma işlemlerinin yürütülmesi
Vergi uygulamaları, vergi tahakkuku ve tahsilatı konularında karşılaşılan hukuki problemlerin çözümü
Her türlü vergi uyuşmazlığından doğan vergi davaları ve dava sonrasında çıkması muhtemel uyuşmazlıkların çözümü

Fikri & Sınai Mülkiyet Hukuku

Fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda genel hukuki danışmanlık
Patent/faydalı model, marka ve endüstriyel tasarımların tescili için ön araştırmanın yapılması, başvuru dosyasının hazırlanması, başvurunu sürecinin takibi ve ortaya çıkan sorunlarda hukuki destek verilmesi
Fikri ve sınai mülkiyet alanında lisans ve gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması
Fikri ve Sınai Hukuk ve Ceza Mahkemelerinde dava sürecinin başlatılması ve takibi

Turizm Hukuku

Deniz Turizmi
Av Turizmi
İnanç Turizmi
Spor Turizmi
Termal Turizmi
Turizm İşletmeciliği
Turizmde Tüketici Hakları
Yabancıların Seyahat ve Konaklama Hakları

İcra & İflas Hukuku

İcra ve iflas takipleri ile haciz ve iflas işlemlerinin başlatılması ve takibi
Aleyhte başlatılan icra takiplerinde müvekkillerimizin haklarının korunması
Borçlu ve alacaklı arasında uzlaştırma yoluyla yeniden yapılandırma
Menfi tespit, istirdat, itirazın iptali v.b. gibi icra davaları ile iflas davaları
Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takiplerin başlatılması
İpoteğin veya rehinin paraya çevrilmesi yolu ile icra takiplerinin başlatılması
Haczin kaldırılması işlemleri
Kredi sözleşmelerine dayanan ilamsız takip işlemleri

Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku Mevzuatı
Hekimin Hukuki ve Cezai Yükümlülükleri
Hekim Hakları
Hastanın Hukuki Yükümlülükleri
Hasta Hakları

Dış Ticaret Ve Gümrük Hukuku

Uluslararası alım-satım sözleşmeleri
Uluslararası teslim ve ödeme şekilleri
İhraç kayıtlı alış ve satışlar ve yatırım teşvik rejimi Uluslararası taşımacılık, mal bedeli döviz hareketleri (kambiyo)
Ulusal işleme ve yatırım teşvik rejimi
Ülkeye giren ve ülkeden çıkan malların Gümrük Tarife ve İstatistik Pozisyon No’sunun (GTİP), miktarının, kıymetinin ve menşe ülkesinin hatalı beyan edilmemesi ve bu yüzden ortaya çıkacak ağır gümrük vergi ve cezalarının önlenmesi
Gümrük vergileri konusunda çıkan uyuşmazlıkların çözümü
Gümrük Kanunu kapsamında her tür danışmanlık hizmeti ile gümrük idareleri önünde temsil
Muafiyetler
Ve diğer hukuki konularda destek sağlamak